Novinárska činnosť

Novinárska činnosť

 

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava (ďalej len “ Spoločnosť “ alebo “ My “ vo všetkých tvaroch) si uvedomuje, že problematika ochrany osobných údajov je vzhľadom na výkon jej činnosti pomerne zložitá.

 

Nad rámec informácií o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov vysielania a iných fyzických osôb, ktorých údaje sú zaznamenané pre účely zverejnenia masovokomunikačnými prostriedkami (ďalej len “ Informácia pre účastníkov vysielania “), ktoré nájdete tu: https://osobneudaje.markiza.sk/clanok/1997272_ucastnici-vysielania , sa snažíme nižšie ešte podrobnejšie vysvetliť, akým spôsobom spracúvame a chránime osobné údaje, ktoré sú súčasťou reportáží, článkov, zdieľaní, príspevkov, či akýchkoľvek iných podôb a foriem, ktoré sú vytvárané a zverejňované pri výkone novinárskej činnosti Spoločnosti a v súvislosti s ňou, či pri realizácii ďalších činností v rámci výkonu slobody prejavu a práva na informácie (ďalej len “ Príspevky “).

 

Spracovanie osobných údajov našou Spoločnosťou reflektuje právnu úpravu obsiahnutú najmä v:

 • Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 tzv. všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len “ GDPR “); a
 • Zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ ZOOÚ “); a
 • Ústave Slovenskej republiky, prijatej Ústavným zákonom č. 460/1992 Zb. a Listinou základných práv a slobôd, prijatou uznesením č. 23/1991 Zb. (ďalej len “ Ústava a Listina “); a
 • Zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len “ Občiansky zákonník “).

 

 1. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje

 

Pri výkone novinárskej činnosti a príprave jednotlivých príspevkov spracúvame množstvo informácií, dát a údajov, a to vrátane osobných údajov.

 

Príspevky (a v rámci nich tiež osobné údaje) zverejňujeme v súvislosti s výkonom našej novinárskej činnosti a ďalších činností v rámci výkonu slobody prejavu a práva na informácie, a to v rámci nami prevádzkovaného televízneho vysielania a/alebo na našich internetových (on-line) platformách s cieľom informovať verejnosť a aktuálnych udalostiach prostredníctvom realizácie základných práv a slobôd zaručených Ústavou a Listinou.

 

 1. Aké údaje o Vás zhromažďujeme a odkiaľ ich máme

 

Pri príprave príspevkov spracúvame osobné údaje v rozsahu primeranom sledovanému účelu, ktorým je informovanie verejnosti, a teda naplnenie práva verejnosti na prístup k informáciám. Pred zverejnením príspevkov posudzujeme primeranosť zásahu do práv a slobôd osoby, o ktorej osobné údaje sa jedná, s prihliadnutím na právo verejnosti na prístup k informáciám a nášmu záujmu toto právo realizovať. Ďalej posudzujeme tiež otázku primeranosti rozsahu a typu zverejňovaných osobných údajov. Pri tomto posudzovaní berieme zvláštny ohľad na spracovanie zvláštnych kategórii osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje), akými sú napr. údaje o náboženskom vyznaní, zdravotnom stave alebo sexuálnej orientácie a údaje týkajúce sa rozsudku v trestných veciach, ktoré požívajú vyššiu mieru ochrany. Tieto zvláštne kategórie osobných údajov spracúvame a prípadne zverejňujeme len pokiaľ sme dospeli k záveru, že na ich spracovaní a zverejnení je významný celospoločenský záujem.

 

Hoci v súvislosti s prípravou príspevkov spracúvame množstvo osobných údajov, nie vo všetkých prípadoch sú nami spracované osobné údaje aj následne zverejnené a sprístupnené verejnosti. V niektorých odôvodnených prípadoch si spracované osobné údaje ponechávame v našich interných systémoch a archívoch, a to napríklad pre budúce použitie v rámci iných príspevkov či pre prípadnú obranu v súdnych či iných sporoch. Všetky lehoty uchovávania sú podrobne uvedené v Informácii pre účastníkov vysielania: https://osobneudaje.markiza.sk/clanok/1997272_ucastnici-vysielania .

 

Spracovanie osobných údajov pre novinárske účely (alebo pre účely umeleckého alebo literárneho prejavu) musí garantovať aj práva na ochranu zdroja a obsahu informácií. V praxi to znamená, že identitu osôb, ktorá nám poskytla informácie obsiahnuté v príspevkoch, môžeme v odôvodnených prípadoch utajiť. Pri realizácií novinárskej činnosti a ďalších činností v rámci výkonu slobody prejavu a práva na informácie využívame tiež informácie z verejných zdrojov, vrátane iných médií, tlačových agentúr alebo priamo od dotknutých osôb.

 

 1. Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje

 

Pri výkone novinárskej činnosti a ďalších činností v rámci výkonu slobody prejavu a práva na informácie spracúvame osobné údaje predovšetkým na základe čl. 85 GDPR v spojení s oprávneným záujmov vyplývajúcim z ust. § 78 ods. 1 a ods. 2 ZOOÚ, podľa ktorého je možné osobné údaje spracúvať tiež vtedy, ak je to nevyhnutné na umelecký účel alebo literárny účel a taktiež ak je to nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami. Toto spracovanie osobných údajov vyplýva priamo zo základných zásad pre spracúvanie osobných údajov, a nie je podmienené žiadnym povolením alebo schválením Úradu pre ochranu osobných údajov. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov sú tiež naše oprávnené záujmy (napr. záujem na ochrane pred právnymi nárokmi tretích osôb), výkon ústavne zaručenej slobody prejavu a informácií a ďalšie dôvody podrobne uvedené v Informácii pre účastníkov vysielania: https://osobneudaje.markiza.sk/clanok/1997272_ucastnici-vysielania .

 

 1. Ako a komu môžeme zdieľať a sprístupňovať Vaše osobné údaje

 

Osobné údaje zverejňované v rámci Príspevkov sú z našej strany sprístupňované verejnosti v rámci nami prevádzkovaného televízneho vysielania a/alebo na nami prevádzkovaných internetových (on-line) platformách, či oficiálnych účtov na sociálnych sieťach.

 

Osobné údaje môžu byť tiež zdieľané s tretími osobami, najmä s poskytovateľmi služieb, ktorí Spoločnosti poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu v oblasti IT bezpečnosti. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej správy a/alebo orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ tak ustanoví príslušný zákon alebo pokiaľ je to potrebné k uplatneniu našich práv alebo k ochrane našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích osôb) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Vaše osobné údaje spravidla neposkytujeme do zahraničia. V odôvodnených prípadoch však môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané niektorej z našich spriaznených spoločností zo skupiny CME alebo tretej strane na základe medzinárodnej spolupráce médií, či spravodajských agentúr. Vaše osobné údaje spracúvame primárne na území EHS. Vzhľadom na povahu výkonu našej činnosti a dostupné masovokomunikačné prostriedky môžu nastať situácie, kedy poskytneme osobné údaje tretej strane mimo územia EHS. Našim cieľom je prenášať Vaše osobné údaje iba do takých tretích krajín (teda mimo územia EHS), kde Európska komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany alebo kde to zaručuje medzinárodná organizácia. Aktuálne informácie sú dostupné na stránke úradu tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany-0. V prípade ak pôjde o prenos osobných údajov, do krajín kde neexistuje rozhodnutie Európskej komisie alebo medzinárodnej organizácie o primeranosti, MS garantuje prevedenie nevyhnutných bezpečnostných a ochranných opatrení v súlade s požiadavkami GDPR, vrátane používania štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

 

Osobné údaje zverejnené na nami prevádzkovaných internetových platformách môžu byť prístupné aj zo zahraničia.

 

Podrobné informácie o osobách, s ktorými môžu byť Vaše údaje zdieľané sú podrobne uvedené v Informácii pre účastníkov vysielania: https://osobneudaje.markiza.sk/clanok/1997272_ucastnici-vysielania .

 

 1. Vaše práva

 

Nariadenie GDPR Vám priznáva niekoľko práv, konkrétne právo na prístup k údajom, právo namietať spracovanie, právo na výmaz, úpravu alebo obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť osobných a právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania. Tieto práva pri spracovaní pre novinárske účely alebo pre účely umeleckého alebo literárneho prejavu alebo pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami bližšie upravuje ZOOÚ a GDPR, ktoré stanovujú určité výnimky zo všeobecnej úpravy práv dotknutých osôb. Je tomu tak preto, že spracovanie pre tieto účely je dosť špecifické a dochádza pri ňom k stretu ústavne zaručeného práva na ochranu súkromia a práva na slobodu prejavu a informácie.

 

Jedná sa napr. o výnimku pri uplatňovaní práva na výmaz a opravu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, to však neplatí pokiaľ je spracúvanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie. Pri uplatnení týchto práv pre vyššie uvedené účely budeme pri ich vybavovaní postupovať podľa iných právnych predpisov, a to najmä podľa ustanovení Občianskeho zákonníka týkajúcich sa ochrany osobnosti  a Ústavy SR.

 

ZOOÚ limituje aj možnosť uplatnenia práva na obmedzenie spracovania, ktoré Vám bude priznané len v prípade, ak Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené účely spracovania už nepotrebujeme a obmedzenie ich spracovania by si nevyžadovalo neprimerané úsilie.

 

Právo vzniesť námietku máte len voči konkrétnemu zverejneniu (prípadne inému sprístupneniu verejnosti), pričom túto námietku musíte riadne odôvodniť. Žiadame Vás preto, aby ste pri vznášaní akýchkoľvek námietok uviedli konkrétne dôvody, ktoré nám pomôžu pochopiť, prečo sa domnievate, že Váš oprávnený záujem na ochrane Vašich práv prevažuje nad záujmom na zverejnení. Zároveň Vás žiadame presne uviesť prečo sa domnievate, že prevádzkovateľ nemá oprávnené dôvody spracúvať Vaše osobné údaje a o aké konkrétne údaje sa má jednať. Zároveň Vás upozorňujeme, že z Vašej námietky Vás musíme vedieť jednoznačne identifikovať, v opačnom prípade Vám vzhľadom na množstvo osobných údajov, ktoré spracúvame, nebudeme vedieť vyhovieť.. V prípade, ak zistíme, že Vaša námietka je dôvodná, podnikneme kroky k odstráneniu Vašich osobných údajov z predmetného Príspevku. O výsledku posúdenia Vašej námietky Vás budeme bez zbytočného odkladu informovať.

 

ZOOÚ ďalej obmedzuje aj uplatnenie práva na prenosnosť (iba ak je právny základ zmluva alebo súhlas) a právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, a to najmä preto, že sa pri spracovaní pre vyššie uvedené účely dajú tieto práva aplikovať len vo veľmi výnimočných prípadoch. V tejto súvislosti Vás informujeme, že nespracúvame osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

Vo zvláštnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné pre splnenie účelu spracovania, a teda na našu novinársku činnosť (alebo pre účely umeleckého alebo literárneho prejavu), pričom to súčasne nepovedie k vysokému riziku pre Vaše oprávnené záujmy, sme oprávnení uplatnenie niektorých Vašich práv z nariadenia GDPR odložiť, prípadne Vám ich uplatnenie neumožniť.

 

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

 

Keďže je spracovanie osobných údajov pre novinárske účely špecifické, zostávajú Vaše osobné údaje na našich internetových stránkach zverejnené spravidla veľmi dlhú dobu. Podobne je tomu aj u televíznych reportáží, ktoré sú v našich archívoch uložené spravidla neobmedzenú dobu, ktorú nám schválilo Ministerstvo vnútra SR ako trvalú archivačnú lehotu.

 

Ak si uplatníte niektoré z vyššie uvedených práv a preukážete nám, že zverejnené údaje neprimerane zasahujú do Vášho práva na ochranu súkromia, prípadne práva na ochranu osobnosti, preveríme, či je dôvodné takéto osobné údaje naďalej zverejňovať a prípadne urobíme primerané kroky k ich zneprístupneniu verejnosti (napr. zmazanie či nahradenie Vášho mena a priezviska iniciálami a i.).

 

Pri posudzovaní dôvodnosti Vašej žiadosti prihliadame vždy aj na časové hľadisko, a teda či oprávnený záujem na zverejnenie osobných údajov pretrváva aj po uplynutí dlhšej doby. Záujem na dlhotrvajúcom zverejnení osobných údajov je daný napríklad u osôb verejného záujmu, teda napr. u politicky činných osôb, štátnych či miestnych úradníkov a iných verejne činných osôb. Osobou verejného záujmu môžu byť aj osoby, ktoré sú všeobecne známe vďaka svojim schopnostiam a zručnostiam (napr. športovci, umelci), ale tiež aj osoby, ktorých pôsobenie je pre spoločnosť negatívne (napr. páchatelia trestných činov).

 

Upozorňujeme však, že aj keď vyhodnotíme Vašu žiadosť ako dôvodnú a Vaše osobné údaje zneprístupnime verejnosti, uvedené ešte automaticky neznamená, že Vaše osobné údaje súčasne odstránime aj z našich interných systémov a archívov, ktoré nie sú dostupné verejnosti. V súvislosti s výkonom novinárskej činnosti je našim oprávneným záujmom ponechať si predmetné osobné údaje v rámci našich systémov a archívov pre budúce využitie napr. k ochrane našich práv a oprávnených záujmov, a v niektorých prípadoch dokonca aj povinnosťou z dôvodu rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o trvalej archivačnej lehote pre niektoré druhy Príspevkov.

 

Všetky lehoty uchovávania sú podrobne uvedené v Informácii pre účastníkov vysielania: https://osobneudaje.markiza.sk/clanok/1997272_ucastnici-vysielania .

 

 1. Kontaktné údaje

 

Ak máte otázky alebo pochybnosti ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, alebo pokiaľ si prajete uplatniť akékoľvek svoje práva s tým súvisiace, môžete obrátiť priamo na spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese [email protected] alebo nás kontaktujte poštou prostredníctvom doporučeného listu na adrese MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE“.

 

Posledná aktualizácia: 25.05.2018

 

Túto informáciu môžeme príležitostne aktualizovať, v takom prípade Vás informujeme o akýchkoľvek zmenách tým, že zverejníme novú informáciu na Webových stránkach https://osobneudaje.markiza.sk/uvod/1920678_informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov

Pravidelne kontrolujte, či sa táto informácia nezmenila.