Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽIACH VYHLASOVANÝCH

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   na sociálnych sieťach

(ďalej len ako „Podmienky“)

 

Tieto Podmienky upravujú základné podmienky účasti a zapojenia sa do súťaží na internete vyhlasovaných

 

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava IČO: 31 444 873,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 12330/B

(ďalej len ako „Organizátor“ alebo „Markíza“)

 

 

 1. Zapojenie sa do súťaží na sociálnych sieťach, podmienky účasti

 

1.1         Súťaže na sociálnych sieťach sú súťaže zverejnené a prebiehajúce na Facebooku, Instagrame a YouTube – teda na profiloch patriacich Markíza, na týchto sociálnych sieťach,

 

 

1.2       Súťaží sa môžu zúčastniť aj osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník“), avšak pokiaľ je osoba mladšia ako 16 rokov, tak len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. V prípade, ak je výhercom neplnoletá fyzická osoba, táto  na požiadanie predloží Organizátorovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, a tiež na prevzatie výhry (vrátane následného poskytnutia a spracovania osobných údajov), prípadne je oprávnená na prevzatie výhry len v sprievode svojho zákonného zástupcu (ďalej len „výherca“). V opačnom prípade stráca nárok na výhru.

 

1.3       Pokiaľ osobitný štatút konkrétnej súťaže nestanovuje inak, účastník je zaradený do súťaže prostredníctvom pridania reakcie „Páči sa mi to“ alebo inej, dostupnej podľa danej sociálnej siete a prípadne odpovede do komentára pod súťažný príspevok, ak je k tomu v danom súťažnom príspevku vyzvaný. Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

 

1.4       Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora, poskytovateľa výhier, ako aj ďalších subjektov spolupracujúcich na organizácii a/alebo realizácii súťaže (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke.

 

1.5       Organizátor má výhradné právo vylúčiť zo súťaže účastníka alebo výhru neodovzdať, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol účasť alebo výhru v súťaži  podvodným konaním, konaním v rozpore s Podmienkami alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

 

 1. Organizácia súťaží/ pravidlá/ výhra

 

2.1         Organizátor súťaží ku každej konkrétnej súťaži zverejní „výzvu na účasť v súťaži“ na svojom profile na príslušnej sociálnej sieti (ďalej len „Výzva“).

 

2.2         Súťaže môžu pozostávať z jednej alebo viac „akcií“, ktoré súťažiaci musí splniť na príslušnej sociálnej sieti. Medzi tieto akcie patrí napríklad: označenie príspevku reakciou „Páči sa mi to“ či inými (tzv. „Like“); začať sledovať profil (tzv. „follow“); like / follow (začať sledovať) / prihlásiť sa na odber na uvedenej stránke (2.4), uvedením odpovede na súťažnú otázku do komentára pod príspevkom (2.5). Bližšie informácie o konkrétnej súťaži sa budú nachádzať vo Výzve k jednotlivej súťaži.

 

2.3         Do súťaží sa účastník môže zapojiť iba prostredníctvom svojho verejného profilu na danej sociálnej sieti, na ktorej prebieha súťaž.

 

2.4         Účastník je zaradený do súťaží prostredníctvom pridania „like“ („Páči sa mi to“) na príslušnej stránke Facebooku, alebo môže „začať sledovať“ profil na Instagrame,  prípadne sa môže prihlásiť na odber na YouTube kanáli.

 

2.5         Účastník je zaradený do súťaží aj prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom, ktorý zverejní Organizátor na príslušnom profile.

 

2.6         Výhry v súťaži budú bližšie špecifikované vo Výzve Organizátora k jednotlivej konkrétnej súťaži. Výhrami v súťaži budú vecné a finančné ceny, ktoré jednotlivo ku každej súťaži určí Organizátor. 

 

2.7       Náhodný výber výhercov súťaže uskutoční Organizátor žrebovaním, prípadne individuálnym výberom prostredníctvom internej komisie Organizátora. Počet výhercov ku každej jednotlivej súťaži bude oznámený Organizátorom. Určenie výhercov sa uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní po skončení času konania súťaže.

 

 1. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

 

3.1       Výherca bude informovaný Organizátorom o výhre prostredníctvom súkromnej správy na príslušnej sociálnej sieti. Výherca bude požiadaný o oznámenie svojich kontaktných údajov, a to napr. mena, priezviska, telefónneho čísla, korešpondenčnej adresy, resp. iných údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry v závislosti od jej povahy na e-mail, resp. iným vhodným spôsobom uvedeným v súkromnej správe za účelom zaslania výhry.

 

3.2       Výherca bude kontaktovaný do troch (3) kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. V prípade úspešného kontaktovania výhercu, výherca sa spolu so zaslanými osobnými údajmi mailom, prípadne v súkromnej správe vyjadrí do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa  kontaktovania, či výhru prijíma. V prípade, že výherca výhru neprijíma, bude vyhlásený nový výherca v súlade s týmito pravidlami.  

 

3.3       Výherca nie je povinný výhru prijať.

 

3.4       V prípade neúspešného kontaktovania výhercu (neodpovedá na súkromnú správu, prípadne na e-mail do desiatich (10) kalendárnych  dní odo dňa kontaktovania) , bude vyhlásený nový výherca, v súlade s týmito pravidlami.

 

  3.5     Výhra bude zaslaná poštou (alebo kuriérom), alebo bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom Organizátorom Súťaže. V prípade, že výherca neprevezme doručovanú výhru poštou alebo kuriérom do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa termínu doručenia výhry, alebo sa výherca nedostaví na miesto určené Organizátorom výhry na odovzdanie výhry, výhra v celom rozsahu zostáva vo vlastníctve Organizátora súťaže a Organizátor rozhodne ako ďalej naloží s výhrou. Markíza si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie výhry v súťažiach ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných aktivít, s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas. Odovzdávanie výhry, vrátane osôb, ktorým bude táto výhra odovzdaná, môže byť v rozsahu a formou zvolenou Organizátorom zaznamenaný na audiovizuálny Záznam. Z tohto Záznamu môže byť vyrobené AVD, ktoré môže byť odvysielané na programovej službe/programových službách Markíza, prípadne sprístupnené verejnosti na internetových stránkach, ako aj oficiálnych kanáloch/stránkach (napr. YouTube, Facebook, Instagram a iné) Markíza.

 

3.6       Uzavretie zmluvy alebo dohody o účinkovaní v AVD, resp. poskytnutiu súhlasu s účinkovaním v AVD, ktoré zaznamená odovzdanie výhry s Markíza, je nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie výhry.  V prípade, ak výhercovia odmietnu uzavrieť zmluvu/dohodu alebo udeliť súhlas podľa predchádzajúcej vety, Organizátor má právo vybrať iného výhercu a to aj opakovane.

 

3.7       Odovzdanie výhry môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel a/alebo predložením preukazu totožnosti za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu.

 

3.8       Markíza nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, prípadne zdravotné komplikácie, ktoré môžu nastať v súvislosti s realizáciou výhry a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.

 

3.9       Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto Podmienok a Výzvy nahradiť inými výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.

 

 1. Vylúčenie z účasti v súťaži

 

4.1       V prípade porušenia týchto Podmienok súťaže si Organizátor vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.

 

4.2       Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia Podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Organizátor je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

 1. a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
 2. b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);
 3. c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a

predovšetkým profesionálnej výhernej služby;

 1. d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné

vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno Organizátora.

 

4.3       Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.

 

4.4       Rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

 

 1. Osobitné ustanovenia

 

5.1       Bližšie informácie o podmienkach spracovávania osobných údajov sú uvedené na stránke

https://www.markiza.sk/osobne-udaje/sutaze

 

5.2       Účasťou v súťažiach udeľuje súťažiaci Organizátorovi súhlas v súlade s ust. § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka s tým, že v prípade jeho výhry je oprávnený najmä na účely propagácie súťaží a vyhodnotenia súťaží, ako aj propagácie spoluorganizátorov súťaží, ich produktov a služieb, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne vyhotovovať, spracovať, použiť a šíriť fotografie, podobizne, zvukové, obrazové a/alebo zvukovoobrazové záznamy výhercu súťaží a jeho prejavov osobnej povahy (ďalej len „Záznam“) a súhlasí s ich zverejnením prostredníctvom televízneho vysielania a/alebo webových stránok prevádzkovaných Organizátorom, ako aj s ich použitím za účelom vytvorenia/použitia v programe Organizátora, a zároveň v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Zb. autorský zákon udeľuje Organizátorovi bezodplatnú, výhradnú, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu a súhlas na:

 1. použitie Záznamu v inom diele a/alebo v súvislosti s iným s iným dielom akýmkoľvek spôsobom nepriečiacim sa právnym predpisom,
 2. vyhotovenie rozmnoženín Záznamu akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek forme,
 3. verejný prenos Záznamu akýmkoľvek spôsobom (vysielanie terestriálne, satelitom, internetom on-line, káblovou retransmisiou, sprístupňovanie Záznamu verejnosti – internet, mobil streaming, IPVT, VoD a pod.) vrátane formou zdieľania obsahu on-line a technického predvedenia Záznamu,
 4. verejné rozširovanie Záznamu a jeho rozmnoženín prevodom, vypožičaním alebo nájmom,
 5. verejné vykonanie Záznamu akýmkoľvek spôsobom,
 6. spracovanie Záznamu,
 7. verejné vystavenie originálu Záznamu alebo rozmnoženiny Záznamu,
 8. použitie Záznamu resp. jeho akejkoľvek časti pre potreby vytvorenia inej zložky programovej služby, predovšetkým upútavky, jingla – zvukovo-obrazový predel) ako aj pre vytvorenie iného audiovizuálneho diela alebo programu (napr. spravodajstvo, publicistika a pod.) a jeho následné používanie akýmkoľvek spôsobom,
 9. zaradenie Záznamu do databázy podľa § 131 Autorského zákona,
 10. na spojenie Záznamu s inými dielami alebo inými predmetmi ochrany práva duševného vlastníctva,
 11. použitie Záznamu v znení pôvodnom, dabovanom i opatrenom titulkami,
 12. použitie Záznamu v divadelnom, filmovom alebo inom spracovaní,
 13. vydanie Záznamu na akomkoľvek technickom nosiči akýmkoľvek spôsobom v čase poskytnutia Licencie známym, ako aj spôsobom použiteľným len v budúcnosti,
 14. na použitie Záznamu v  pôvodnom znení, dabovanie Záznamu do iných jazykov, zaradenie titulkov do Záznamu a to v pôvodnom slovenskom znení resp. v cudzích jazykoch,
 15. na použitie Záznamu ako i jednotlivého obrazu zo Záznamu podľa výberu na účely propagácie Záznamu a/alebo programovej služby MARKÍZA – SLOVAKIA a/alebo audiovizuálnej mediálnej služby MARKÍZA – SLOVAKIA v rámci reklamy, marketingu, merchandisingu, prostredníctvom webovej stránky, na sociálnych sieťach, ako aj na akékoľvek komerčné aktivity,
 16. na prerušovanie Záznamu za účelom vkladania reklamy, ako i na umiestňovanie produktov.

 

 

5.3       Odoslanie fotografie/videa je dobrovoľné. Odoslaním fotografie/videa do súťaže účastník výslovne potvrdzuje, že je autorom fotografie/videa a/alebo osobou oprávnenou nakladať s fotografiou/videom a udeľovať súhlas na jeho ďalšie použitie. Odoslaním fotografie/videa do súťaže účastník, výslovne potvrdzuje, že odoslaním fotografie/videa do súťaže neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto Podmienok udeľuje. Účastník má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži, v súvislosti s odoslaním fotografie/videa do súťaže, ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto Podmienok, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak Organizátorovi, v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť. Ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

 

5.4       Odoslaním fotografie/videa účastník udeľuje súhlas s  použitím fotografie Organizátorom za účelom použitia v súťaži spoločnosti a jej propagácii podľa výberu spoločnosti, v tlači a vonkajšej reklame, ako aj na akékoľvek použitie v rámci reklamy, marketingu, merchandisingu, ako aj iných komerčných aktivít vrátane internetu a sociálnych sietí.

 

5.5       Účasť v súťaži ani výhru nie je možné súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

 

5.6       Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že finančná výhra v súťaži podlieha zrážkovej dani v súlade s § 43 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) a je oslobodená od dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. m) Zákona  o dani z príjmov do výšky 350,- EUR. Zrážkovú daň vo výške 19% v zmysle zákona o dani z príjmu bude Markíza aplikovať pri výplate finančnej výhry. Zrazením zrážkovej dane je výhra daňovo vysporiadaná a výherca si ju už neuvádza vo svojom daňovom priznaní. Hlasujúci berie na vedomie, že vecná výhra v súťaži podlieha dani, pričom zdaňovanie výhier (cien) z reklamných, propagačných súťaží sa riadi Zákonom o dani z príjmov, t.j. pri poskytnutí  nepeňažnej výhry (ceny) nad 350,- EUR vrátane DPH je daň z príjmu povinný zaplatiť príjemca výhry (ceny), vychádzajúc z podaného daňového priznania. Nepeňažná výhra (cena) v hodnote nad 350,- EUR vrátane DPH podlieha v zmysle Zákona o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov, zároveň odvodom na verejné zdravotné poistenie. Poistné z nepeňažnej výhry (ceny) sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia spracovaného zdravotnou poisťovňou na základe podaného daňového priznania.

 

5.7       Súťažiaci nemajú na základe týchto súťaží a/alebo v súvislosti s nimi nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora súťaží než na plnenia výslovne uvedené v týchto Podmienkach a vo Výzve, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto Podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať od Organizátora súťaže akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto Podmienkach.

 

5.8       Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Podmienky súťaží, ako aj právo súťaže skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaží.

 

5.9       Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy súvisiace s poskytovaním internetového pripojenia, problémy na strane telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

 

5.10     Tieto súťaže nie sú žiadnym spôsobom spojené so spoločnosťami Instagram a Facebook, nie sú nimi organizované ani podporované. Za obsah súťaží nie sú zodpovedné spoločnosti Instagram a Facebook, ale výhradne jej Organizátor. Spoločnosti Instagram a Facebook nie sú v žiadnom prípade akokoľvek spojené s týmito súťažami. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločností Instagram a Facebook je v rámci týchto súťaží vylúčená.

 

5.11     Súťažiaci zapojení do súťaží vyhlasujú, že sú oboznámení a súhlasia s pokynmi pre komunitu YouTube (link: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines). Súťažiaci, ktorí tieto pokyny nesplnia, budú vylúčení zo súťaží. Služba YouTube nie je sponzorom týchto súťaží. Akákoľvek zodpovednosť zo strany služby YouTube je v rámci týchto súťaží vylúčená.

 

V Bratislave, dňa 09.05.2024