Vyhlasujeme Grantovú výzvu „UROBTE DRUHÝ KROK v prevencii pred šikanovaním“

Vyhlasujeme Grantovú výzvu „UROBTE DRUHÝ KROK v prevencii pred šikanovaním“

Nadácia Televízie Markíza aj tento rok vyhlasuje v rámci projektu „Odpíšeme Ti“ nepeňažnú grantovú výzvu na vzdelávací preventívny program DRUHÝ KROK, zameraný na prevenciu pred šikanovaním medzi žiakmi piatych ročníkov základných škôl.

Prechod na 2. stupeň základnej školy, zmeny v zložení spolužiakov, noví učitelia, rozšírenie predmetov a to všetko v čase intenzívneho obdobia dospievania spojeného s výraznými fyzickými a psychickými zmenami. 5. ročník považujú učitelia za najproblematickejšie obdobie žiakov a žiačok. Rozvoj sociálnych zručností, sociálnej komunikácie a zručnosti riešenia morálnych problémov je v tomto období veľmi dôležitý.

Ukazuje sa tiež, že v súčasnosti práve títo žiaci a žiačky reagujú na rôzne typy konfliktov (rodinné, priateľské, ale aj týkajúce sa aktuálneho diania) najproblémovejšie, s väčšou úzkosťou a napätím, než mladšie či staršie ročníky. Okrem iného ich treba pripraviť na príchod nových spolužiakov aj z iných krajín, čo v sebe obnáša potrebu kladenie dôrazu na rozvoj tolerancie, empatie a akceptácie rôznorodosti.

Nadácia Televízie Markíza sa dlhodobo venuje podpore prevencie a riešení šikany na školách. V rámci projektu Odpíšeme Ti sa spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie, a spoločne pripravili a na jeseň 2020 odštartovali projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikany, ale zároveň priniesť osvetu o probléme šikanovania medzi deti, učiteľov a rodičov a otvoriť diskusiu v školách aj v rodinách.

V nadväznosti na tento projekt vyhlasuje Nadácia Televízie Markíza grantovú výzvu pre program Druhý krok, ako jeden z preventívnych nástrojov pred šikanovaním, ktorý sa zameriava na rozvoj empatie, znižovanie agresivity a posilňovanie tolerancie. Program Druhý krok kladie dôraz na sociálno-emocionálne učenie a sociálne zručnosti ako súčasť riešenia problému šikanovania. Učebné plány a osnovy založené na výsledkoch výskumov, v ktorých je zakomponované rozvíjanie sociálno-emocionálnych kompetencií, pomáha budovať fyzicky a emočne bezpečné školské prostredie a dokonca zabezpečuje a zlepšuje výkon žiakov. Program sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok sa zameriava na základné sociálno-emocionálne zručnosti, ktoré sú obzvlášť dôležité v prevencii šikanovania, zahrňujúc rozvoj empatie, riadenia emócií a riešenia sociálnych problémov. Súčasťou týchto lekcií je tiež budovanie priateľstva a asertivity, ktoré predstavujú kľúčové zručnosti v prevencii šikanovania.

Tridsiatke vybraných základných škôl zabezpečíme školenie a vzdelávacie materiály, prostredníctvom ktorých získajú zástupcovia škôl zručnosti a skúsenosti na prevenciu a včasnú intervenciu pri riešení problémov detí a žiakov v správaní a ich psychosociálnom rozvoji. Program Druhý krok a jeho metodika je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Doteraz bola na Slovensku dostupná metodika programu Druhý krok výlučne pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Sme veľmi radi, že prostredníctvom našej výzvy prinášame na Slovensko spolu s OZ PROFKREATIS a Committee for Children ďalší level programu, ktorý, ako sme presvedčení, pomôže školským psychológom a pedagógom a najmä samotným žiakom absolvovať neľahkú cestu dospievaním.

AKO SA STAŤ SÚČASŤOU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?

Do vzdelávacieho preventívneho programu bude vybraných max. 30 základných škôl, ktoré získajú odborné certifikované vzdelávacie materiály a školenia v hodnote 500 eur na jednu školu.

Vzdelávací preventívny program pozostáva z:

· 6 online lektorských hodín, ktorých cieľom je naučiť odborných zamestnancov a zamestnankyne pracovať s vyučovacími materiálmi;

· možnosť konzultácií formou dobrovoľného supervízneho online webinára s odbornou garantkou vzdelávacieho programu, PaedDr. Petrou Arslan Šinkovou;

· vzdelávacích materiálov pre odborných zamestnancov a zamestnankyne a užívateľská príručka, ktoré budú darované škole;

· bonusového materiálu vo forme komixu Povedz to nahlas zameraného na prevenciu detí pred šikanovaním.

· Základné školy, ktoré sa chcú uchádzať o vzdelávací preventívny program musia napĺňať nasledovné podmienky:

- sú plne organizovanou základnou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR, t.j. nefungujú ako málotriedna škola;

- majú druhý stupeň a teda aj 5. vyučovací ročník;

- majú školského psychológa/čku či špeciálneho pedagóga/čku, ktorí budú zodpovedať za implementáciu programu, prieskum a udržateľnosť.

· Školy, ktoré tieto podmienky naplnia:

- vyplnia prihlášku so základnými formálnymi informáciami, vrátane počtu žiakov školy a špeciálne 5. ročníka;

- dodajú súhlas riaditeľa školy s realizáciou preventívneho programu na škole a zaviažu sa k zabezpečeniu súhlasu rodičov žiakov a žiačok s realizáciou programu v prípade výberu školy;

- majú možnosť rovno sa zapojiť do programu a pokračovať v ňom aj v ďalších školských rokoch;

- zaviažu sa k ochote spolupracovať pri zbere informácií o práci s preventívnym programom (anonymný zber dát žiakov a žiačok pred a po realizácii programu);

- v rámci prihlášky vyplnia motivačný list, v ktorom bližšie popíšu:

Prečo by mala byť práve vaša škola vybraná do preventívneho programu a získať metodiku Druhý krok a školenia?

Aká je situácia na vašej škole; aké vzťahy sú medzi žiakmi; ako sa pripravujú na zvládnutie náročného prechodného obdobia; ako im pomáhate v situáciách, s ktorými sa stretávajú?

Aké preventívne programy / aktivity realizuje Vaša škola?

Mali ste vo Vašej škole prípad šikany? Ako ste ju riešili? Príp. ako by ste postupovali, keby sa šikana na Vašej škole vyskytla?

Aké sú skúsenosti a podpora v tejto téme pre vašich pedagógov a odborných pracovníkov, či už zo strany vašej školy alebo iných inštitúcií, organizácií?

Čo od programu očakávate? Kam by vás a vaše vedomosti a zručnosti mali posunúť?

Ako by ste s nadobudnutými vedomosťami a zručnosťami naložili ďalej?

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

→ Vyhlásenie: 23. októbra 2023

→ Prijímanie motivačných listov: do 15. novembra 2023

→ Výber participujúcich škôl: 23. novembra 2023

→ Podpísanie Memoranda o spolupráci a rozposielanie materiálov: do konca novembra 2023

→ Realizácia webinára: 11. decembra 2023

→ Zber dát pred realizáciou programu: po realizácii webinára

→ Práca s programom na školách: od Januára 2024

→ Zber dát po/monitorovanie výsledkov programu: koniec školského roka 2023/2024 a ďalšie školské roky

PROCES A KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRIHLÁŠOK DO PROGRAMU

Prihlášku spolu s motivačným listom je potrebné podať elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant. Postup pre registráciu a vyplnenie online žiadosti nájdete na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.

- Registrujte sa do programu s názvom: Nadácia Televízie Markíza, UROBTE DRUHÝ KROK v prevencii pred šikanovaním. Zapamätajte si svoje prihlasovacie údaje.

- Prihlášky je potrebné podať najneskôr do 15.11.2023, 23:59.

- Do hodnotiaceho procesu výberu škôl nebudú zaradené tie, ktoré nenaplnia vyššie spomínané podmienky účasti v preventívnom programe.

- Rovnako tak nebudú hodnotené školy, ktoré nezašlú svoje motivačné listy do stanoveného termínu.

Postúpené projekty budú hodnotené nezávislou hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupkýň a zástupcov Nadácie Televízie Markíza, Centra pre filantropiu n.o. a odborníkov a odborníčok z oblastí školskej psychológie. V rámci hodnotiaceho procesu bude kladený dôraz na nasledovné kritériá:

- Škola má špeciálnopedagogický tím, prípadne špeciálneho pedagóga/čku či školského psychológa/čku.

- Veľkosť školy a počet tried žiakov 5. ročníka a počet žiakov v triede 5. ročníka.

- Aktívny prístup k riešeniu a prevencii prejavov šikany na škole, napr. vypracované smernice ako postupovať v prípade šikany na škole, pravidelné preventívne aktivity programy zamerané na školu ako celok a dôraz na vzťahy medzi žiakmi.

- Citlivý a rešpektujúci prístup k žiakom a žiačkam.

- Spolupráca v prevencii a riešení vyskytujúcich sa problémov s rodinami žiakov a žiačok, prípadne s ďalšími odbornými organizáciami či školami.

- Jasne popísaná predstava o využití získaných vedomostí a zručností z programu pri prevencii a riešení konfliktných situácií v kolektíve žiakov, učiteľov či rodičov.

- Zabezpečenie udržateľnosti programu na vybranej škole a ochota pracovať s programom na škole aj ďalšie školské roky.

ČO ČAKÁ NA VYBRANÉ ŠKOLY?

Po zverejnení výsledkov hodnotiaceho procesu vzdelávacieho preventívneho programu Druhý krok bude:

- podpísané Memorandum o spolupráci s vybranými školami;

- doručené vzdelávacie materiály a podpísaný Preberací protokol;

- dohodnutý termín vzdelávacieho online webinára;

- realizovaný anonymný dotazník pred samotnou implementáciou vzdelávacieho preventívneho programu na škole;

- samotná realizácia aktivít vzdelávacieho preventívneho programu;

- anonymný zber dát k mentálnemu zdraviu žiakov a žiačok zapojenej školy po realizácii programu;

- získanie Certifikátu o absolvovaní vzdelávania.

KONZULTÁCIE

Prípadné otázky ohľadom vašich prihlášok, motivačných listov a egrantu Vám pomôže zodpovedať programová koordinátorka Natália Šimeková, tel.: 0944/076 546, [email protected].

Otázky ohľadne ostatných zmluvných záležitostí, webináru či samotného programu môžete smerovať na projektovú manažérku Nikolu Holbovú, tel.: 0947/923 721, [email protected].