Svojimi 2 percentami môžu aj firmy pomôcť verejnoprospešným projektom

Svojimi 2 percentami môžu aj firmy pomôcť verejnoprospešným projektom

Blíži sa termín, kedy môžu firmy poskytnúť časť zaplatenej dane a podporiť tak verejnoprospešné iniciatívy.

Spoločnosti, ktoré podávajú daňové priznanie za minulý rok v riadnom termíne, majú tentokrát kvôli veľkonočným sviatkom možnosť asignovať až do 2. apríla 2024. Do rovnakého termínu môžu venovať aj finančný dar, a navýšiť tak výšku asignácie z 1 % na 2 %. Ak si podanie daňového priznania odložia, majú túto možnosť do konca júna či septembra.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov, ktorej členom je aj Nadácia Televízie Markíza, v rámci iniciatívy 2% - Pomáhame spolu, aktuálne vo svojej správe uvádza, že takmer tri štvrtiny firiem, ktoré spĺňajú zákonné podmienky pre asignáciu časti dane, túto možnosť využíva. Podľa údajov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky ich bolo za rok 2022 presne 65 010. Z nich drvivá väčšina asignovala len 1 % dane. Plné 2 % poukázalo necelých 8 % firiem. Vyššie percento môžu asignovať právnické osoby vtedy, ak do podania daňového priznania za príslušný rok poskytnú niektorej občianskej organizácii finančný dar vo výške minimálne 0,5 % zaplatenej dane. Priemerná výška asignácie právnických osôb, ktoré poskytli 2 %, dosiahla v sledovanom roku 3 896 eur. Tí, ktorí asignovali 1 %, poskytlli v priemere 308 eur.

Neziskový sektor by mohol získať ďalšie desiatky miliónov eur

Ak by všetky firmy, ktoré podporili v roku 2022 neziskový sektor svojim 1% dane, využili možnosť poskytnúť plné 2 %, tretí sektor by získal ďalších 18 miliónov eur z asignácie a k tomu ešte pol percenta z darov. Predstavovalo by to nárast o takmer 40 %. Právnické osoby v roku 2022 asignovali celkovo 45,1 miliónov eur.

„Každá zodpovedná firma by mala využiť možnosť pol percentného matchingu. Darovať vlastné firemné zdroje na verejnoprospešný účel by malo byť samozrejmosťou. Pomáha to rozvíjať prostredie firemnej filantropie a zabezpečuje udržateľnosť zdrojov pre najzraniteľnejšie cieľové skupiny,“ hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie SLSP.

Podľa údajov Asociácie firemných nadácií (ASFIN) plné 2 % poskytujú najčastejšie spoločnosti, ktoré majú svoje firemné nadácie alebo nadačné fondy. Práve tie totiž okrem asignácie najčastejšie venujú aj dary. Príjmy členov ASFIN z finančných a vecných darov od materskej firmy či iných subjektov predstavovali v roku 2022 až 44 % všetkých príjmov. Ich úloha je pritom v systéme podpory tretieho sektora nezastupiteľná. Smeruje totiž často do menej populárnych, ale potrebných oblastí. Na čele stojí vzdelávanie, životné prostredie a zdravotníctvo. Firemné nadácie rozdeľujú nadačné prostriedky spravidla formou grantov iným dobročinným organizáciám, ktoré ich musia využiť na verejnoprospešný účel. Platí pritom, že zo všetkých právnych foriem mimovládnych organizácií sú na nadácie kladené najvyššie nároky a povinnosti v oblasti transparentnosti.

Do ktorých oblastí smerujú peniaze z firemných nadácií:

· vzdelávanie 28 %

· životné prostredie 15 %

· zdravie, zdravotníctvo a sociálne služby 17 %

· sociálna pomoc 12 %

· šport 12 %

· zachovanie kultúrnych hodnôt 10 %

· veda a výskum 2 %

· ochrana ľudských práv 2 %

· organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 %

Zodpovedné podnikanie prináša benefity

Spoločensky zodpovedné podnikanie a podpora komunít prostredníctvom asignácie a darov môže mať okrem filantropického rozmeru aj praktické prínosy, vrátane pozitívneho dopadu na reputáciu firmy smerom von, ako aj interne. Prispieva k motivácii, pracovnej morálke a lojalite zamestnancov. Podpora miestnych komunít pomáha odstraňovať spoločenské problémy a riešiť potrebu komunít.

Očakáva sa nový rekord

Od roku 2002, keď začal fungovať mechanizmus asignácie, firmy a fyzické osoby asignovali celkovo takmer miliardu eur. Kým v roku 2022 išlo o 88 miliónov eur, prognóza za minulý rok predstavuje sumu vyše 100 miliónov eur. O asignáciu sa uchádzalo 18 363 občianskych organizácií. Tento rok by mohol padnúť nový rekord. Podľa odhadov Inštitútu finančnej politiky by mohla celková pomoc neziskovému sektoru prostredníctvom daňovej asignácie prekročiť 104 miliónov eur. K väčšiemu balíku by mohol tretí sektor prísť najmä zásluhou firiem.

„V Slovak Telekome sa venujeme darcovstvu viac ako dve desaťročia. Asignačný mechanizmus predstavuje nástroj, vďaka ktorému môžeme na verejnoprospešné projekty a programy venovať viac finančných prostriedkov. Matching pre nás znamená nielen možnosť navýšenia finančných zdrojov na podporu ľudí či prírody, ale zároveň nás motivuje zapájať do podpory aj ďalšie firemné zdroje, know-how, materiálnu a nemateriálnu podporu a dobrovoľníctvo. Najviac podpory sme venovali vzdelávacím programom a podpore ľudí so špecifickými potrebami,“ vysvetľuje Tatiana Švrčková, manažérka zodpovedná za vedenie Nadačného fondu Telekom.

„Nadácia Lidl Slovenská republika využíva darované prostriedky, ako aj 2% z daňovej asignácie na podporu komunitného života a tiež novej výsadby zelene v mestách prostredníctvom výstavby mestských parkov Lidl Čistinka. Okrem pozitívneho dopadu na životné prostredie projekt spája komunity a mestá a motivuje k vzájomnej podpore,“ dodáva Tomáš Bezák, správca Nadácie Lidl SR.

Asignovať môžu aj fyzické osoby

Fyzické osoby, za ktoré daňové priznanie podáva zamestnávateľ, môžu vyhlásenie o poskytnutí 2 % zaslať daňovému úradu spolu s potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane do 30. apríla 2024. Ak sa v uplynulom roku venovali dobrovoľníckej práci aspoň 40 hodín, môžu poskytnúť až 3 %. Možnosť daňovej asignácie využíva ročne 700 až 900-tisíc fyzických osôb. Výška asignácie fyzických osôb predstavuje takmer polovicu všetkých ročných zdrojov asignácie prerozdeľovaných medzi mimovládne organizácie.

Za ASFIN viac k téme darovania 2% z daní dnes v Teleráne porozprávala Tatiana Svrčková: