O nadácii

Nadácia Televízie Markíza je jednou z najstarších firemných nadácií na Slovensku. Vznikli sme v roku 2007 a v súčasnej podobe pracujeme od decembra 2013. Strategicky sa nadácia zameriava na jednu cieľovú skupinu a to sú deti .

Poslanie a programové zameranie.

Našim poslaním je realizácia unikátnych projektov, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele. Neustále sa rozvíjame a aktívne reagujeme na potreby ľudí okolo nás. Sme presvedčení, že deti sú našou budúcnosťou a tak ich podpora predstavuje investíciu do rozvoja spoločnosti ako takej. Nadácia Televízie Markíza je zameraná najmä na pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným znevýhodnením, podporuje vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomáha zneužívaným a zanedbávaným deťom či obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania.

Nadácia Televízie Markíza už niekoľko rokov podporuje rôzne organizácie a jednotlivcov, ktorí bojujú s nepriazňou osudu či inými ťažkými životnými situáciami. V spolupráci s neziskovými organizáciami sa nám podarilo urobiť mnoho dobrých projektov. Získali sme skúsených partnerov a nabrali cenné skúsenosti. Aj vďaka vám sme prispeli k tomu, že Slovensko sa mení na lepšie miesto pre život.

Naše filantropické a charitatívne aktivity sa uskutočňujú prostredníctvom partnerstiev s neziskovými mimovládnymi organizáciami na Slovensku, ktoré sa rovnako venujú problémom a potrebám detského sveta. Nadácia Televízie Markíza priebežne pokračuje v realizácii projektov a podujatí, vďaka ktorým pomáha a zlepšuje kvalitu života mnohým deťom na Slovensku. Výsledkom tejto spolupráce sú spoločné projekty, ktoré v konkrétnej oblasti finančne pomáhajú deťom a mládeži. Zároveň však svojím osvetovým podtextom znamenajú prínos nielen pre tretí sektor, ale aj pre celú spoločnosť.

Najvyšším orgánom Nadácie televízie Markíza je Správna rada . Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie. Štatutárnym orgánom nadácie je správkyňa, ktorá riadi jej činnosť a koná v jej mene. Realizáciu aktivít nadácie organizačne zabezpečuje projektová manažérka.

Kontrolným orgánom nadácie je Dozorná rada. Dozorná rada najmä: kontroluje vedenie účtovníctva, schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie, upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Členmi Dozornej rady Nadácie Markízy sú:

Milan Balog

Juraj Polák

Lenka Podhorányiová

Ľudia v Nadácii Markíza

Lucia Tandlich, predsedníčka Správnej rady

Ako predsedníčka Správnej rady Nadácie Markíza pôsobí od roku 2022. V rokoch 2013 – 2022 pôsobila ako členka Správnej rady. Okrem vedenia Správnej rady sa v rámci činnosti Správnej rady podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a poskytuje právnu podporu činnosti Nadácie.

Michal Borec, člen Správnej rady

Je členom Správnej rady Nadácie od roku 2012. V rokoch 2013 - 2016 bol jej predsedom. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a podieľa sa na marketingovej, komunikačnej a eventovej podpore činnosti Nadácie.

Henrich Krejča, člen Správnej rady

V Nadácii Markíza pôsobí ako člen Správnej rady od roku 2013. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a aktívne podieľa sa na mediálnej podpore projektov v spravodajstve a publicistike TV Markíza.

Martina Vlkovičová, členka Správnej rady

V Nadácii Markíza pôsobí ako členka Správnej rady od roku 2022, pričom predtým bola členkou Dozornej rady. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a podieľa sa na prepájaní nadačných aktivít smerom dovnútra organizácie s angažovaním zamestnancov TV Markíza prostredníctvom internej komunikácie.

Zuzana Štelbaská, členka Správnej rady

V Nadácii Markíza pôsobí ako členka Správnej rady od roku 2022 pričom predtým bola členkou Dozornej rady. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a podieľa sa na mediálnej podpore projektov v spravodajstve a publicistike TV Markíza.

Katarína Polgárová, správkyňa

V Nadácii Televízie Markíza pôsobí od júna 2022 ako správkyňa. Ako štatutárny orgán koná v mene Nadácie a zastrešuje jej aktivity. Zároveň dohliada na finančné záležitosti Nadácie, zabezpečuje komunikáciu so štátnymi orgánmi, prípravu ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Nadácie a komunikáciu s audítormi

Nikola Holbová, projektová manažérka

V Nadácii Markíza pôsobí od roku 2022, venuje sa vyhľadávaniu a následnej realizácii projektov, spravuje každodennú agendu a činnosť nadácie, komunikuje so žiadateľmi o pomoc či partnermi nadácie.