O nadácii

Nadácia Televízie Markíza je jednou z najstarších firemných nadácií na Slovensku. Vznikli sme v roku 2007 a v súčasnej podobe pracujeme od decembra 2013. Strategicky sa nadácia zameriava na jednu cieľovú skupinu a to sú deti .

Poslanie a programové zameranie.

Našim poslaním je realizácia unikátnych projektov, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele. Neustále sa rozvíjame a aktívne reagujeme na potreby ľudí okolo nás. Sme presvedčení, že deti sú našou budúcnosťou a tak ich podpora predstavuje investíciu do rozvoja spoločnosti ako takej. Nadácia Televízie Markíza je zameraná najmä na pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným znevýhodnením, podporuje vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomáha zneužívaným a zanedbávaným deťom či obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania.

Nadácia Televízie Markíza už niekoľko rokov podporuje rôzne organizácie a jednotlivcov, ktorí bojujú s nepriazňou osudu či inými ťažkými životnými situáciami. V spolupráci s neziskovými organizáciami sa nám podarilo urobiť mnoho dobrých projektov. Získali sme skúsených partnerov a nabrali cenné skúsenosti. Aj vďaka vám sme prispeli k tomu, že Slovensko sa mení na lepšie miesto pre život.

Naše filantropické a charitatívne aktivity sa uskutočňujú prostredníctvom partnerstiev s neziskovými mimovládnymi organizáciami na Slovensku, ktoré sa rovnako venujú problémom a potrebám detského sveta. Nadácia Televízie Markíza priebežne pokračuje v realizácii projektov a podujatí, vďaka ktorým pomáha a zlepšuje kvalitu života mnohým deťom na Slovensku. Výsledkom tejto spolupráce sú spoločné projekty, ktoré v konkrétnej oblasti finančne pomáhajú deťom a mládeži. Zároveň však svojím osvetovým podtextom znamenajú prínos nielen pre tretí sektor, ale aj pre celú spoločnosť.

Najvyšším orgánom Nadácie televízie Markíza je Správna rada . Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie. Štatutárnym orgánom nadácie je správkyňa, ktorá riadi jej činnosť a koná v jej mene. Realizáciu aktivít nadácie organizačne zabezpečuje projektová manažérka.

Kontrolným orgánom nadácie je Dozorná rada. Dozorná rada najmä: kontroluje vedenie účtovníctva, schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie, upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Členmi Dozornej rady Nadácie Markízy sú:

Milan Balog

Juraj Polák

Lenka Fodor


Správkyňa Nadácie Markíza je:

Zuzana Mrázová

Ľudia v Nadácii Markíza

Zuzana Štelbaská

Zuzana Štelbaská

predsedníčka Správnej rady

V Nadácii Markíza pôsobí od roku 2022, najskôr ako členka Dozornej rady, neskôr ako členka Správnej rady, od februára 2024 ako jej predsedníčka. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a podieľa sa na mediálnej podpore projektov v spravodajstve a publicistike TV Markíza.

Peter Gažík

Peter Gažík

člen Správnej rady

V Správnej rade Nadácie Markíza pôsobí od decembra 2023 a v rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny. Ako CEO spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. a skúsený top manažér podporuje aktivity nadácie smerujúce do externého ale aj interného prostredia televízie.

Miloš Nitran

Miloš Nitran

člen Správnej rady

Ako člen Správnej rady Nadácie Markíza pôsobí od januára 2024. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a ako finančný riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. je podporou vo finančných záležitostiach.

Michal Borec

Michal Borec

člen Správnej rady

Je dlhoročným členom Správnej rady Nadácie a to od roku 2012. V rokoch 2013 - 2016 bol jej predsedom. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a ako riaditeľ Centra marketingu sa podieľa na marketingovej, komunikačnej a eventovej podpore činnosti Nadácie.

Alexandra Dubovská

Alexandra Dubovská

členka Správnej rady

Členkou Správnej rady Nadácie Markíza je od decembra 2023. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a ako riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza sa podieľa na prepájaní nadačných aktivít s televíznym svetom.

Dana Šinková

Dana Šinková

projektová manažérka

V Nadácii Markíza pôsobí ako projektová manažérka s ročnou prestávkou od roku 2015, v rokoch 2017- 2022 bola zároveň aj členkou Správnej rady. Venuje sa vyhľadávaniu a následnej realizácii projektov, spravuje každodennú agendu a činnosť nadácie, komunikuje so žiadateľmi o pomoc či partnermi nadácie a je kontaktnou osobou za Nadáciu Markíza.

Zuzana Štelbaská

predsedníčka Správnej rady

V Nadácii Markíza pôsobí od roku 2022, najskôr ako členka Dozornej rady, neskôr ako členka Správnej rady, od februára 2024 ako jej predsedníčka. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a podieľa sa na mediálnej podpore projektov v spravodajstve a publicistike TV Markíza.

Peter Gažík

člen Správnej rady

V Správnej rade Nadácie Markíza pôsobí od decembra 2023 a v rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny. Ako CEO spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. a skúsený top manažér podporuje aktivity nadácie smerujúce do externého ale aj interného prostredia televízie.

Miloš Nitran

člen Správnej rady

Ako člen Správnej rady Nadácie Markíza pôsobí od januára 2024. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a ako finančný riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. je podporou vo finančných záležitostiach.

Michal Borec

člen Správnej rady

Je dlhoročným členom Správnej rady Nadácie a to od roku 2012. V rokoch 2013 - 2016 bol jej predsedom. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a ako riaditeľ Centra marketingu sa podieľa na marketingovej, komunikačnej a eventovej podpore činnosti Nadácie.

Alexandra Dubovská

členka Správnej rady

Členkou Správnej rady Nadácie Markíza je od decembra 2023. V rámci činnosti Správnej rady sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady v zmysle nadačnej listiny a ako riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza sa podieľa na prepájaní nadačných aktivít s televíznym svetom.

Dana Šinková

projektová manažérka

V Nadácii Markíza pôsobí ako projektová manažérka s ročnou prestávkou od roku 2015, v rokoch 2017- 2022 bola zároveň aj členkou Správnej rady. Venuje sa vyhľadávaniu a následnej realizácii projektov, spravuje každodennú agendu a činnosť nadácie, komunikuje so žiadateľmi o pomoc či partnermi nadácie a je kontaktnou osobou za Nadáciu Markíza.